loader image

Integritetspolicy

Ägare och datakontrollant

501st Legion Swedish Garrison
c/o Andrew Walker
Idrottsvägen 1B
192 66 Sollentuna
Sverige

 

Ägarens kontaktmail: gdpr@swedishgarrison.se

 

Typer av data som samlas in

Bland de typer av personuppgifter som 501st Legion Swedish Garrison (ägaren) samlar in, själv eller genom tredje part, finns: Cookies; Användningsdata; förnamn; efternamn; e-postadress.

Fullständig information om varje typ av insamlad personlig information finns i de särskilda avsnitten i denna integritetspolicy eller i specifika förklaringstexter som visas före datainsamlingen.
Personuppgifter kan tillhandahållas fritt av användaren, eller, i händelse av användningsdata, samlas in automatiskt när du använder denna webbplats (applikation).
Om inte annat anges är all data som begärs av denna webbplats (applikation) obligatoriska och underlåtenhet att tillhandahålla dessa data kan göra det omöjligt för denna webbplats (applikation) att tillhandahålla sina tjänster. I de fall där denna webbplats (applikation) specifikt anger att vissa uppgifter inte är obligatoriska, står det användarna fritt att inte kommunicera dessa uppgifter utan konsekvenser för tjänstens tillgänglighet eller funktion.
Användare som är osäkra på vilka personuppgifter som är obligatoriska är välkomna att kontakta 501st Legion Swedish Garrison (ägaren).
All användning av cookies – eller av andra spårningsverktyg – av denna applikation eller av ägarna av tredjepartstjänster som används av denna applikation tjänar syftet att tillhandahålla den tjänst som krävs av användaren, utöver alla andra syften som beskrivs i detta dokument och i Cookie Används, se nedan.

 

Användare är ansvariga för tredje parts personuppgifter som erhålls, publiceras eller delas via denna webbplats (applikation) och bekräftar att de har tredje partens samtycke att tillhandahålla data till 501st Legion Swedish Garrison (ägaren).

 

Läge och plats för behandling av data

Metoder för bearbetning

Ägaren vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, avslöjande, modifiering eller otillåten förstörelse av data.
Databehandlingen utförs med hjälp av datorer och/eller IT-aktiverade verktyg, enligt organisatoriska procedurer och lägen strikt relaterade till de angivna ändamålen. Förutom ägaren, i vissa fall, kan uppgifterna vara tillgängliga för vissa typer av ansvariga personer, involverade i driften av denna applikation (administration, försäljning, marknadsföring, juridik, systemadministration) eller externa parter (såsom tredje- parttekniska tjänsteleverantörer, brevbärare, värdleverantörer, IT-företag, kommunikationsbyråer) som vid behov utses till Databehandlare av Ägaren. Den uppdaterade listan över dessa parter kan begäras från ägaren när som helst.

Rättslig grund för behandlingen

Ägaren kan behandla personuppgifter som rör användare om något av följande gäller:

 • Användare har gett sitt samtycke för ett eller flera specifika syften. Obs: Enligt vissa lagstiftningar kan ägaren tillåtas att behandla personuppgifter tills användaren motsätter sig sådan behandling (”opt-out”), utan att behöva förlita sig på samtycke eller någon annan av följande rättsliga grunder. Detta gäller dock inte när behandlingen av personuppgifter är föremål för europeisk dataskyddslagstiftning;
 • tillhandahållande av data är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med användaren och/eller för eventuella förpliktelser före kontraktet därav;
 • behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som ägaren är föremål för;
 • behandling är relaterad till en uppgift som utförs av allmänt intresse eller i utövande av myndighetsutövning som tillkommer Ägaren;
 • behandlingen är nödvändig för ändamålen för de legitima intressen som eftersträvas av ägaren eller av en tredje part.

Ägaren hjälper i alla fall gärna till med att klargöra den specifika rättsliga grunden som gäller för behandlingen, och i synnerhet om tillhandahållandet av personuppgifter är ett lagstadgat eller avtalsenligt krav, eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal.

 

Plats

Uppgifterna behandlas på Ägarens verksamhetskontor och på alla andra platser där de parter som är involverade i behandlingen finns.

Beroende på användarens plats kan dataöverföringar innebära att användarens data överförs till ett annat land än deras eget. För att ta reda på mer om platsen för behandling av sådana överförda uppgifter, kan användare kontrollera avsnittet som innehåller information om behandlingen av personuppgifter.

 

Användare har också rätt att lära sig om den rättsliga grunden för dataöverföringar till ett land utanför Europeiska Unionen eller till någon internationell organisation som styrs av folkrätten eller inrättad av två eller flera länder, såsom FN, och om de säkerhetsåtgärder som vidtagits av ägaren för att skydda sina uppgifter.

Om någon sådan överföring äger rum kan Användare ta reda på mer genom att kontrollera de relevanta avsnitten i detta dokument eller fråga ägaren med hjälp av informationen i kontaktsektionen.

Retentionstid

Personuppgifter ska behandlas och lagras så länge som det krävs av ändamålet de har samlats in för.

Därför:

 • Personuppgifter som samlas in för ändamål relaterade till fullgörandet av ett avtal mellan ägaren och användaren ska behållas tills sådant avtal har fullgjorts till fullo.
 • Personuppgifter som samlas in för ändamålen för ägarens legitima intressen ska bevaras så länge det behövs för att uppfylla sådana ändamål. Användare kan hitta specifik information om de legitima intressen som ägaren eftersträvar i de relevanta avsnitten i detta dokument eller genom att kontakta ägaren.

Ägaren kan tillåtas att behålla personuppgifter under en längre period närhelst Användaren har gett sitt samtycke till sådan behandling, så länge sådant samtycke inte återkallas. Dessutom kan Ägaren vara skyldig att behålla Personuppgifter under en längre period närhelst det krävs för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller på order av en myndighet.

När lagringsperioden löper ut ska personuppgifter raderas. Rätten till tillgång, rätten till radering, rätten till rättelse och rätten till dataportabilitet kan därför inte göras gällande efter utgången av lagringsperioden.

 

Syften med behandlingen

Uppgifterna om användaren samlas in för att tillåta ägaren att tillhandahålla sina tjänster, samt för följande syften: interaktion med externa sociala nätverk och plattformar, visa innehåll från externa plattformar och kontakta användaren.

 

Användare kan hitta ytterligare detaljerad information om sådana ändamål med behandlingen och om de specifika personuppgifter som används för varje ändamål i respektive avsnitt av detta dokument.

 

Användarnas rättigheter

Användare kan utöva vissa rättigheter avseende deras data som behandlas av ägaren.

 

Användare har särskilt rätt att göra följande:

 • Återkalla sitt samtycke när som helst. Användare har rätt att återkalla samtycke om de tidigare har gett sitt samtycke till behandlingen av deras personuppgifter.
 • Invända mot bearbetning av deras data. Användare har rätt att invända mot behandlingen av sina uppgifter om behandlingen sker på annan laglig grund än samtycke. Ytterligare information finns i det dedikerade avsnittet nedan.
 • Få tillgång till deras data. Användare har rätt att få reda på om data behandlas av ägaren, få avslöjande om vissa aspekter av behandlingen och få en kopia av data som genomgår behandling.
 • Verifiera och sök rättelse. Användare har rätt att verifiera riktigheten av sina uppgifter och be om att de uppdateras eller korrigeras.
 • Begränsa behandlingen av deras uppgifter. Användare har rätt att under vissa omständigheter begränsa behandlingen av sina uppgifter. I detta fall kommer ägaren inte att behandla sina uppgifter för något annat syfte än att lagra dem.
 • Få sina personuppgifter raderade eller på annat sätt borttagna. Användare har rätt att under vissa omständigheter erhålla radering av sina uppgifter från ägaren.
 • Ta emot deras data och få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Användare har rätt att ta emot sina uppgifter i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format och, om det är tekniskt möjligt, att få det överfört till en annan personuppgiftsansvarig utan något hinder. Denna bestämmelse är tillämplig under förutsättning att Uppgifterna behandlas på automatiserade sätt och att behandlingen är baserad på Användarens samtycke, på ett avtal som Användaren ingår i eller på förpliktelser för detta.
 • Lämna in ett klagomål. Användare har rätt att väcka talan inför sin behöriga dataskyddsmyndighet.

 

Detaljer om rätten att invända mot behandling

När personuppgifter behandlas för ett allmänt intresse, vid utövande av en officiell myndighet som tillhör ägaren eller för ändamålen för de berättigade intressen som eftersträvas av ägaren, kan användarna invända mot sådan behandling genom att tillhandahålla en grund relaterad till deras särskilda situation. motivera invändningen.

 

Användare måste dock veta att om deras personuppgifter behandlas för direktmarknadsföringsändamål kan de när som helst invända mot den behandlingen utan att ge någon motivering. För att ta reda på huruvida ägaren behandlar personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål, kan användare hänvisa till de relevanta avsnitten i detta dokument.

 

Hur man utövar dessa rättigheter

Alla förfrågningar om att utöva användarrättigheter kan riktas till ägaren via kontaktuppgifterna i detta dokument. Dessa förfrågningar kan utövas kostnadsfritt och kommer att behandlas av ägaren så tidigt som möjligt och alltid inom en månad.

 

Ytterligare information om datainsamling och bearbetning

 

Rättsliga åtgärder

Användarens personuppgifter kan användas för juridiska ändamål av ägaren i domstol eller i de stadier som leder till eventuella rättsliga åtgärder som uppstår på grund av felaktig användning av denna applikation eller de relaterade tjänsterna.
Användaren förklarar sig vara medveten om att Ägaren kan bli skyldig att avslöja personuppgifter på begäran av offentliga myndigheter.

 

Ytterligare information om Användarens Personuppgifter

Utöver informationen i denna integritetspolicy kan denna applikation förse användaren med ytterligare och kontextuell information om särskilda tjänster eller insamling och behandling av personuppgifter på begäran.

 

Systemloggar och underhåll

För drift- och underhållsändamål kan denna applikation och eventuella tredjepartstjänster samla in filer som registrerar interaktion med denna applikation (systemloggar) och använder andra personuppgifter (som IP-adressen) för detta ändamål.

 

Information som inte finns i denna policy

Mer information om insamling eller behandling av personuppgifter kan begäras från ägaren när som helst. Se kontaktinformationen i början av detta dokument.

 

Hur ”Do Not Track”-förfrågningar hanteras

Denna applikation stöder inte ”Spåra inte”-förfrågningar.
För att avgöra om någon av tredjepartstjänsterna den använder uppfyller ”Spåra inte”-förfrågningar, vänligen läs deras sekretesspolicy.

 

Ändringar av denna integritetspolicy

Ägaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst genom att meddela sina användare på denna sida och eventuellt inom denna applikation och/eller – så långt det är tekniskt och juridiskt möjligt – skicka ett meddelande till användarna via någon kontaktinformation tillgänglig för ägaren. Det rekommenderas starkt att kolla denna sida ofta, med hänvisning till datumet för den senaste ändringen som anges längst ner.

Skulle ändringarna påverka behandlingsaktiviteter som utförs på grundval av Användarens samtycke, ska Ägaren vid behov inhämta nytt samtycke från Användaren.

 

Detaljerad information om behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter samlas in för följande ändamål och med hjälp av följande tjänster:

Analytics

Tjänsterna i detta avsnitt gör det möjligt för ägaren att övervaka och analysera webbtrafik och kan användas för att hålla reda på användarens beteende.

Google Analytics (Google Ireland Limited)

Google Analytics är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited (”Google”). Google använder data som samlas in för att spåra och undersöka användningen av denna applikation, för att förbereda rapporter om dess aktiviteter och dela dem med andra Google-tjänster.
Google kan använda de insamlade uppgifterna för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk.

 

Personliga data insamlade: Cookies; Användningsdata.

 

Plats för behandling: Irland – Sekretesspolicy – < a href=”https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en” target=”_blank” rel=”noreferrer noopener”>Välj bort. Privacy Shield-deltagare.

Kontakta användaren

Kontaktformulär (denna ansökan)

Genom att fylla i kontaktformuläret med sina uppgifter godkänner användaren denna applikation att använda dessa uppgifter för att svara på förfrågningar om information, offerter eller någon annan typ av begäran som anges i formulärets rubrik.

 

Personliga uppgifter insamlade: namn och e-postadress

Interaktion med externa sociala nätverk och plattformar

Denna typ av tjänst tillåter interaktion med sociala nätverk eller andra externa plattformar direkt från sidorna i denna applikation.
Interaktionen och informationen som erhålls genom denna applikation är alltid föremål för användarens integritetsinställningar för varje socialt nätverk.
Den här typen av tjänst kan fortfarande samla in trafikdata för sidorna där tjänsten är installerad, även när användarna inte använder den.
Det rekommenderas att logga ut från respektive tjänster för att säkerställa att den behandlade informationen på denna applikation inte kopplas tillbaka till användarens profil.

Facebook Gilla-knapp och sociala widgets (Facebook, Inc.)

Facebook Gilla-knappen och sociala widgets är tjänster som tillåter interaktion med Facebooks sociala nätverk som tillhandahålls av Facebook, Inc.

 

Personliga data insamlade: Cookies; Användningsdata.

 

Plats för behandling: USA – Sekretesspolicy .

Instagram (Instagram, Inc.)

Instagram är en bildvisualiseringstjänst som tillhandahålls av Instagram, Inc. som tillåter denna applikation att införliva innehåll av detta slag på sina sidor.

 

Personliga data insamlade: Cookies; Användningsdata.

 

Plats för behandling: USA – Sekretesspolicy.

Visa innehåll från externa plattformar

Denna typ av tjänst låter dig se innehåll som finns på externa plattformar direkt från sidorna i denna applikation och interagera med dem.
Den här typen av tjänst kan fortfarande samla in webbtrafikdata för sidorna där tjänsten är installerad, även när användarna inte använder den.

YouTube (Google Ireland Limited)

YouTube är en tjänst för visualisering av videoinnehåll som tillhandahålls av Google Ireland Limited som tillåter denna applikation att införliva innehåll av detta slag på sina sidor.

 

Personliga data insamlade: Cookies; Användningsdata.

 

Plats för behandling: Irland – Sekretesspolicy. Privacy Shield-deltagare.